vragen.jpg

Vragen

Upload form

 • Wat is een volmachthouder?

  Een volmachthouder is een persoon aan wie je rechten geeft om je NIBC-rekening(en) te beheren.

  Wat kan een volmachthebber doen?
  Vanuit zijn beveiligde bankomgeving mag een volmachthouder je NIBC-rekening(en) raadplegen, een overschrijvingsopdracht invoeren tussen je NIBC-rekeningen of naar je tegenrekening en ook een termijnrekening openen. Hij/zij kan ook de simulatietools gebruiken en rekeninguittreksels downloaden.

  Wat kan een volmachthebber niet?
  Een volmachthouder kan je NIBC-rekening(en) niet afsluiten. Hij/zij mag ook je tegenrekening niet wijzigen. Ten slotte mag een volmachthouder ook geen Spaar-, Getrouwheids- of Flex rekening in jouw naam openen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Betaal ik roerende voorheffing op mijn spaaropbrengsten?

  Roerende voorheffing op gereglementeerde rekeningen

  De NIBC Spaarrekening en de Getrouwheidsrekening zijn gereglementeerde spaarrekeningen, en moeten voldoen aan de wettelijke voorwaarden die voor dit type rekeningen gelden. Jij geniet daardoor als klant van een gedeeltelijke vrijstelling van roerende voorheffing:

  • Voor het inkomstenjaar 2024 (aanslagjaar 2025) geniet je een vrijstelling van roerende voorheffing tot 1.020 euro per persoon aan interesten.
  • Voor het inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) genoot je een vrijstelling van roerende voorheffing tot 980 euro per persoon aan interesten.

  Dat wil zeggen dat deze schijf aan ontvangen interesten niet wordt belast. Heb je meer interest ontvangen, dan betaal je 15% roerende voorheffing op het deel interesten boven dat vrijgestelde bedrag. Het vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

  Gemeenschappelijke spaarrekeningen op naam van echtgenoten of wettelijk samenwonenden geldt automatisch een dubbele vrijstelling. Heb je een gemeenschappelijke rekening met iemand anders, kan je wel een aanvraag hiervoor indienen. Dat formulier staat onder Documenten en formulieren op onze website.

  Opgelet: deze vrijstelling geldt voor de interestopbrengsten van al je gereglementeerde spaarrekeningen samen. Heb je meer dan 1 gereglementeerde spaarrekening, bij ons of bij andere banken, en krijg je meer dan het vrijgestelde bedrag aan interesten, dan moet je dit bedrag zelf aan te geven in de personenbelasting.

  Roerende voorheffing op niet-gereglementeerde rekeningen

  Op de NIBC Flex rekening en onze termijnrekeningen geldt een roerende voorheffing van 30% vanaf de eerste eurocent interest. De afhouding van deze roerende voorheffing gebeurt automatisch. De ontvangen interest moet je daarom dus niet meer aan te geven in de personenbelasting.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Welke interesten moet ik aangeven in mijn belastingaangifte?

  Gereglementeerde spaarrekeningen

  Interesten op gereglementeerde spaarrekeningen zijn deels vrijgesteld van roerende voorheffing. Deze drempel is afhankelijk van het indexcijfer dat jaarlijks gepubliceerd wordt door de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie:

  • Voor interesten ontvangen in inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) geldt een vrijstelling van 980 euro per persoon.
  • Voor interesten ontvangen in inkomstenjaar 2024 (aanslagjaar 2025) geldt een vrijstelling van 1.020 euro per persoon.

  Op gezamenlijke spaarrekeningen tussen gehuwden en wettelijk samenwonende partners geldt automatisch een dubbele vrijstelling:

  • 1.960 euro voor interesten ontvangen in inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024)
  • 2.040 euro voor interesten ontvangen in inkomstenjaar 2024 (aanslagjaar 2025) 

  Deel je een rekening met iemand anders waarmee je niet getrouwd of wettelijk samenwonend bent? Dan kan je ons het aanvraagformulier bezorgen als je ook wil genieten van deze dubbele vrijstelling. Het formulier vind je op onze website, bij “Documenten en formulieren”.

  De vrijstelling is van toepassing op de som van alle interesten die je op je gereglementeerde spaarrekeningen ontvangen hebt, niet op elke rekening afzonderlijk.

  • Heb je op al je gereglementeerde rekeningen samen minder dan het vrijgestelde bedrag ontvangen? Dan moet je de  interesten van je gereglementeerde spaarrekeningen aangeven in je belastingaangifte.
  • Heb je op al je gereglementeerde rekeningen meer dan het vrijgestelde bedrag ontvangen? Dan betaal je 15% roerende voorheffing op de interesten die boven het grensbedrag liggen. Je bank kan dat rechtstreeks inhouden als je dat bedrag bij hen overschreed. Is dat niet gebeurd, dan ben je verplicht het bedrag aan interesten boven de drempel waarop nog geen roerende voorheffing is betaald, aan te geven in je belasting.

  Niet-gereglementeerde spaarrekeningen

  Op niet-gereglementeerde spaarrekeningen geldt geen vrijstelling van roerende voorheffing. NIBC houdt daarom de roerende voorheffing (30%) automatisch af, je moet je interesten dus niet aangeven in je belastingaangifte.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat is het Centraal aanspreekpunt (CAP)?

  Alle banken in België zijn wettelijk verplicht om een aantal gegevens van hun klanten door te spelen naar het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB).

  Deze verplichting kadert in de strijd van de overheid tegen onder meer fiscale fraude. Zo kan de fiscus bij een vermoeden van fraude en dit volgens strikte procedures aan het CAP informatie opvragen over welke bankrekeningen een bepaald persoon (gehad) heeft. Details zijn hierover neergeschreven in de Wet van 8 juli 2018 over het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en artikel 322, §3 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 en hun uitvoeringsbesluiten.

  De gegevens die de banken aan het CAP moeten doorgeven, zijn:

  • Identificatiegegevens van zowel klanten als volmachthouders,
  • IBAN-nummers van de rekeningen met hun saldi,
  • Indien van toepassing, termijnrekeningen met geglobaliseerde bedragen.

  Het CAP houdt deze gegevens maximaal 10 jaar bij.

  Je hebt het recht om de gegevens op te vragen die het CAP op je naam bijhoudt. Hiervoor dien je de NBB te contacteren. Meer informatie over de procedure vind je op de website van de NBB.

  In geval deze gegevens onjuist of ten onrechte zijn geregistreerd, heb je het recht om ze te laten verbeteren of te laten verwijderen door NIBC

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat is FATCA?

  FATCA, of Foreign Account Tax Compliance Act, is een Amerikaanse wet die voorschrijft dat (buitenlandse) financiële instellingen het vermogen van Amerikaanse burgers en inwoners (en een aantal niet-residerende personen) aan de Amerikaanse belastingdienst (de Internal Revenu Service, of de IRS) moeten doorgeven. België heeft zich hier sinds 2015 toe verbonden, waardoor alle financiële instellingen verplicht zijn om jaarlijks de informatie van klanten die een US-belastingplichtig (US Persoon) zijn, aan FOD Financiën door te geven. De FOD Financiën geeft op haar beurt de gegevens aan de IRS door.

  Lees meer over FATCA

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat is CRS?

  Common Reporting Standards, kortweg CRS, is een set richtlijnen voor automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen tussen deelnemende landen. Ook België heeft dit akkoord ondertekend en engageert zich om informatie van rekeninghouders die een andere fiscale verblijfplaats buiten België hebben, uit te wisselen met andere aangesloten rechtsgebieden.

  De Belgische financiële instellingen zijn verplicht om de gevraagde informatie aan de FOD Financiën te bezorgen, die op haar beurt de bevoegde autoriteit van het land of de landen waar de rekeninghouder ingezetene is voor fiscale doeleinden, op de hoogte brengt van deze gegevens.

  Lees meer over CRS

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat is een slapende rekening?

  Een spaarrekening bij NIBC wordt slapend als je 5 jaar lang niet hebt ingelogd op de NIBC bankomgeving, en als je tijdens die periode ook geen contact met onze klantendienst had. Heb je op dat moment één of meerdere termijnrekeningen, dan worden die ook slapend.

  Een gezamenlijke spaarrekening kan enkel slapend worden als geen van beide rekeninghouders tijdens die periode hebben ingelogd of contact hebben opgenomen.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe weet ik of ik een slapende rekening heb?

  Als je denkt een slapende rekening te hebben bij NIBC of een andere financiële instelling, dan kan je die zelf via de registers van de slapende tegoeden in MyMinfin proberen terug te vinden. Hoe dat in zijn werk gaat, staat beschreven op de website Slapende tegoeden van de FOD Financiën.

  Staat je spaarrekening bij NIBC op het punt om slapend te worden, dan proberen we contact met je op te nemen via e-mail en per telefoon, nog voor je rekening slapend is. Als je rekening toch slapend is geworden, dan volgen we de wettelijke procedure. Lees hierover meer in “Wat gebeurt er als ik een slapende rekening heb bij NIBC?”.

  Om contact met je te onderhouden, is het belangrijk is dat je contactgegevens niet verouderd zijn. Kijk daarom regelmatig je gegevens na in je beveiligde bankomgeving.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat kan ik doen om een slapende rekening bij NIBC te vermijden?

  Een slapende rekening vermijden is heel eenvoudig:

  • door regelmatig in te loggen op je NIBC bankomgeving
  • of door contact met ons op te nemen, via info@nibc.be of 0800 63 500

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat gebeurt er als ik een slapende rekening heb bij NIBC?

  Is je spaarrekening slapend geworden, dan volgen we de wettelijke procedure om je te bereiken. We sturen eerst een brief naar het adres dat bij ons gekend is. Als je spaarrekening nog steeds slapend is, dan sturen we – minstens 1 maand later – een aangetekende brief met ontvangstbewijs. We raadplegen hiervoor het Rijksregister om over je meest recente domicilieadres te beschikken.

  Als ook via de aangetekende brief het contact met je niet hersteld kon worden, wordt het geld op de spaarrekening 1 jaar nadat de spaarrekening slapend werd, overgedragen aan de Deposito- en Consignatiekas. Bedragen vanaf 60 euro worden daar 30 jaar bewaard en kan je tot die tijd steeds terugvragen. Voor bedragen kleiner dan 60 euro geldt geen bewaarperiode: die worden rechtstreeks doorgestort naar de Schatkist en kan je ook niet meer opvragen.

  Meer informatie over hoe je spaargeld uit de Deposito- en Consignatiekas kan terugvorderen, lees je op de website Slapende Tegoeden van de FOD Financiën. Heb je verdere vragen? Neem contact op met onze klantendienst op 0800 63 500 of info@nibc.be.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat is een Politiek Prominent Persoon (PEP)?

  Een politiek prominent persoon (afgekort PEP, of PPP) is iemand die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft. Het gaat onder andere om volgende functies:

  staatshoofd; minister; lid van het parlement of provinciaal of landelijk wetgever; voorzitter van een politieke partij; hooggeplaatst overheidsfunctionaris (bijvoorbeeld lid van uitvoerende of rechterlijke takken van de overheid, inclusief strijdkrachten); ambassadeur; directeur van nationaal belangrijk overheidsbedrijf; hooggeplaatste functionaris van een internationale of supranationale organisatie als de EU, NATO etc.

  Deze opsomming is gebaseerd op functies die vastgelegd zijn op Europees niveau. De federale overheid werkt momenteel aan een lijst specifiek voor België, maar die is momenteel nog niet beschikbaar.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat is een familielid van een PEP?

  De wettelijke definitie van een familielid van een PEP is anders dan wie we gangbaar als familie beschouwen, namelijk:

  • de echtgenoot, of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt beschouwd
  • de kinderen van een PEP
  • de echtgenoten (of partners) van die kinderen
  • de ouders van een PEP

  Heeft deze informatie geholpen?

  Wat is een naast geassocieerde van een PEP?

  Een naast geassocieerde is iemand die samen met een PEP nauwe zakelijke relaties heeft. Een mede-zaakvoerder van een bedrijf waar ook een PEP aan het hoofd staat, is bijvoorbeeld een naast geassocieerde. Maar ook een advocaat of consultant die de (zakelijke) belangen behartigt van een PEP, valt evengoed onder deze definitie.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Waarom moet ik de verklaring “Herkomst van middelen” invullen?

  Alle banken zijn verplicht om voldoende gegevens te verzamelen om onder meer een klant te kunnen identificeren. Ook NIBC moet hieraan voldoen. Wanneer iemand PEP is, of mogelijk PEP is, vragen we in het kader van deze informatieplicht bijkomende informatie via de verklaring “Vragenlijst m.b.t. verfijning klantbeeld”. In dit document kan ook je aangeven of je al dan niet PEP bent.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Hoe worden de gegevens die ik in de verklaring ‘Herkomst van middelen’, doorgeef, behandeld?

  De gegevens die je in de verklaring invult, worden strikt vertrouwelijk behandeld en enkel voor de noodzakelijke wettelijke verplichtingen. We verzekeren je dat deze informatie niet voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor commerciële communicatie, zal worden gebruikt.

  Heeft deze informatie geholpen?

  Waarom vraagt NIBC mij of ik PEP ben?

  Volgens de anti-witwasregelgeving geldt voor een PEP, een familielid van een PEP of een naast geassocieerde van een PEP een bijkomende informatieplicht. Om aan deze informatieplicht te voldoen, vragen we momenteel aan een PEP, of aan iemand die volgens onze informatie mogelijk PEP is, om de vragenlijst “Verfijning van klantbeeld” aan ons te bezorgen.

  Heeft deze informatie geholpen?

Heb je een vraag voor ons? We bellen je graag op een ogenblik dat het je uitkomt.

Maak een afspraak