CRS

Wat is CRS?

Common Reporting Standards, kortweg CRS, is een set richtlijnen voor automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen tussen deelnemende landen. Ook België heeft dit akkoord ondertekend en engageert zich om vanaf 2017 (voor inkomstenjaar 2016) informatie van rekeninghouders die een andere fiscale verblijfplaats buiten België hebben, uit te wisselen met andere aangesloten rechtsgebieden. De Belgische financiële instellingen zijn verplicht om de gevraagde informatie aan de FOD Financiën te bezorgen, die op haar beurt de bevoegde autoriteit van het land of de landen waar de rekeninghouder ingezetene is voor fiscale doeleinden, op de hoogte brengt van deze gegevens.

Geldt CRS voor iedereen?

De maatregelen zijn van toepassing voor iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die in een deelnemend CRS-rechtsgebied verblijft, waaronder België. Bij NIBC kunnen alleen natuurlijke personen klant worden.

Hoe gebeurt de uitwisseling van informatie?

Voordat gegevens van CRS-klanten worden uitgewisseld met de FOD Financiën, is NIBC wettelijk verplicht om na te gaan bij welke klanten (nieuwe en bestaande) er aanwijzingen zijn dat ze naast de Belgische fiscale woonplaats, nog andere fiscale verblijfplaatsen hebben – en dus mogelijk wettelijk verplicht zijn. Dat wordt nagegaan aan de hand van een aantal wettelijk opgelegde criteria.

Elke klant die mogelijk CRS-plichtig is, wordt door NIBC via e-mail gecontacteerd met het verzoek om voor een bepaalde termijn een zelfcertificatieformulier in te vullen. Het doel van CRS is om te bepalen of de rekeninginformatie van een klant al dan niet moet worden gerapporteerd. Aan de hand van de hand het ingevulde zelfcertificatieformulier kan dat worden nagegaan.

Wanneer uit het ingevulde zelfcertificatieformulier blijkt dat de klant degelijk onder de CRS-richtlijnen valt, dan wordt deze klant aan de FOD Financiën gerapporteerd. De FOD Financiën brengt op haar beurt de belastingadministratie van dat CRS-land op de hoogte brengt.

Klanten die geen ingevuld zelfcertificatieformulier bezorgen aan NIBC binnen de bepaalde termijn, worden ook aan de FOD Financiën gerapporteerd, omdat er op basis van de beschikbare gegevens niet kan worden nagegaan of deze klanten al dan niet CRS-plichtig zijn.

Hoe wordt bepaald of ik mogelijk CRS-plichtig ben?

Om te bepalen welke klanten mogelijk onder de CRS-regelgeving vallen, zijn er wettelijk een aantal criteria vastgelegd. Meer bepaald wordt er gekeken naar één van deze kenmerken:

  • in een ander land verblijven
  • een fysiek adres of postadres in een ander land hebben, inclusief een postbus, of je post “per adres of p/a” naar een tussenpersoon laten doorsturen
  • als enig adres een adres met vermelding ‘ter attentie van’ of een ‘poste restante’-adres (je laat je post bijhouden in een postkantoor) in een ander land hebben
  • een of meer telefoonnummers in ander land hebben zonder een telefoonnummer in België te hebben
  • een volmacht of tekenbevoegdheid gegeven aan een persoon met een fysiek of postadres in een ander land, inclusief een postbus, of je post “per adres of p/a” naar een tussenpersoon laten doorsturen
  • doorlopende opdrachten uitvoeren van een NIBC-rekening naar een zicht- of spaarrekening in een ander land

Welke informatie wordt uitgewisseld?

Een rekening bij NIBC kan enkel door een natuurlijk persoon afgesloten worden. Elke rekening van een rekeninghouder die belastingplichtig in een land dat deelneemt aan CRS, wordt jaarlijks gerapporteerd. Volgende informatie wordt bij de rapportering aan de FOD Financiën bezorgd:

  • De identificatiegegevens van de rekeninghouder met fiscale woonplaats(en) in het buitenland,
  • Het rekeningnummer, het saldo en de bruto-inkomsten (interesten) van elke rekening op het einde van het kalenderjaar voorgaand aan de rapportering.

Deze gegevens worden enkel gedeeld met de landen die zich ertoe hebben verbonden om de CRS-reglementering na te leven.

Wat is een fiscale woonplaats?

Een fiscale woonplaats is het wettelijk adres, het adres waar een gezin of een alleenstaande het grootste deel van het jaar effectief verblijft, al zijn er ook andere indicatoren die meespelen bij het bepalen van de fiscale woonplaats van een natuurlijk persoon. Bij NIBC kun je alleen klant worden als je fiscaal inwoner van België bent, maar dat sluit niet uit dat je ook andere fiscale woonplaatsen dan de Belgische hebt. Voor vragen over je fiscale woonplaats kun je terecht bij je plaatselijke belastingdienst.

Wat is een TIN-nummer?

Een TIN-nummer, of Tax Identification Number, is het fiscaal identificatienummer (of een functioneel equivalent) dat door de bevoegde financiële autoriteit van een desbetreffend rechtsgebied gebruikt wordt om de rekeninghouder te identificeren. Dit identificatienummer verschilt van land tot land, en elk land heeft een eigen manier om dit nummer op te bouwen. Niet alle landen hebben trouwens een TIN-nummer. Op de website van het OESO vind je voor elk land dat een TIN-nummer uitgeeft, een overzicht hoe de structuur van elk nummer opgezet is. Voor verdere vragen over een TIN-nummer kun je terecht bij de fiscale autoriteit van het land in kwestie.

Wanneer en met wie wordt deze informatie gedeeld?

De informatie wordt jaarlijks gedeeld aan de FOD Financiën, die op haar beurt deze gegevens doorgeeft aan de fiscale autoriteit van het land of de landen in kwestie.

De eerste rapportering voor natuurlijke personen, waar ook België aan deelneemt, vond plaats in juni 2017 en had betrekking tot de gegevens van het jaar 2016. De OESO heeft een lijst gepubliceerd met de landen die zich vandaag de dag ertoe hebben verbonden om deel te nemen aan de rapportering. Deze lijst wordt regelmatig aangepast in geval hier wijzigingen op zijn.

Is deze regeling voor nieuwe of bestaande klanten?

De CRS-regels gelden voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Wie een rekening heeft geopend bij NIBC, kan door de bank via e-mail gecontacteerd worden met het verzoek om een eigen verklaring van de fiscale woonplaats(en) (het formulier ‘Zelfcertificatie CRS’).

Wie graag klant wil worden en één of meerdere fiscale woonplaatsen dan de Belgische heeft, vindt bij Documenten en Formulieren een daarvoor bestemd formulier om een rekening te openen. Dit aanvraagformulier kan via info@nibc.be aan ons bezorgd worden, samen met het zelfcertificatieformulier, dat ook bij "Documenten en Formulieren" te vinden is.

Ik heb in het kader van de CRS-richtlijnen een e-mail ontvangen. Wat nu?

Als je via e-mail door NIBC bent gecontacteerd met het verzoek om een eigen verklaring van de fiscale woonplaats(en) in te dienen, is dat omdat de gegevens waarover wij beschikken aan één of meerdere CRS-indicatoren gelinkt kunnen worden en er daardoor het vermoeden is dat je in één of meerdere landen fiscale inwoner bent.

Ben ik verplicht om het document in te vullen?

We raden je sterk aan om ons het formulier ‘Zelfcertificatie CRS’ te bezorgen, ook als je vindt dat je situatie niet onder deze regelgeving valt. Als er een vermoeden is dat je in één of meerdere landen dan België fiscaal inwoner bent, dan kan dit rechtgezet worden door dat formulier correct ingevuld en ondertekend te bezorgen binnen de vooropgestelde termijn. Je kunt dit formulier bezorgen via info@nibc.be.

Je gegevens worden enkel opgenomen in de jaarlijkse CRS-rapportering als één van deze landen de CRS-richtlijnen volgt. Als we geen formulier ontvangen, worden de landen die we bij de CRS-indicatoren gevonden worden, wel geregistreerd als je fiscale woonplaatsen.

Het land waar ik fiscaal inwoner ben, valt niet onder de CRS-regelgeving. Moet ik dan het formulier invullen?

Als je in het kader van de CRS-regelgeving gecontacteerd wordt, dan is dat omdat er een vermoeden is dat je naast je Belgische fiscale woonplaats, ook fiscale inwoner bent in één of meerdere landen die de CRS-regels naleven. Als je fiscale inwoner bent van één of meerdere landen die zich niet hebben verbonden aan de CRS-regelgeving, vul je ook het formulier ‘Zelfcertificatie CRS’ in en bezorg je dit ondertekend aan ons via info@nibc.be.

Je gegevens worden enkel opgenomen in de jaarlijkse CRS-rapportering als één van deze landen de CRS-richtlijnen volgt. Als we geen formulier ontvangen, worden de landen die we bij de CRS-indicatoren gevonden worden, wel geregistreerd als je fiscale woonplaatsen.

Ik ben geen klant meer. Waarom word ik gevraagd om een formulier in te vullen?

Als je je rekening(en) in de loop van het jaar hebt afgesloten, zijn wij verplicht om een aangifte te doen als het land van je fiscale woonplaats de CRS-regels volgt. Het saldo van je afgesloten rekeningen staat dan wel op nul, ook bruto-inkomsten (je interesten) moeten aangegeven worden.

Je gegevens worden enkel opgenomen in de jaarlijkse CRS-rapportering als één van deze landen de CRS-richtlijnen volgt. Als we geen formulier ontvangen, worden de landen die bij de CRS-indicatoren gevonden worden, geregistreerd als je fiscale woonplaatsen.

Ik ben US Person en val onder de FATCA-regelgeving. Is het formulier ‘Zelfcertificatie CRS’ dan nog wel verplicht?

Ook wanneer je als US Person onder de FATCA-regelgeving valt, raden we aan het formulier ‘Zelfcertificatie CRS’ in te vullen en ons te bezorgen. De FATCA-regelgeving is een wet die landen verplicht om informatie te bezorgen over US Persons aan de belastingautoriteiten van de Verenigde Staten. De CRS-regelgeving is een multilateraal akkoord waarbij ongeveer 90 landen overeengekomen zijn om informatie over fiscale inwoners van de landen die de CRS-wetten volgen, onderling uit te wisselen.

Ben je een VS-staatsburger of –ingezetene? Bezorg ons dan bijkomend het formulier W-9 van de IRS met het formulier ‘Zelfcertificatie CRS’.

Mijn situatie is veranderd nadat ik het formulier ‘Zelfcertificatie CRS’ heb bezorgd.

Wanneer je situatie in die mate veranderd is, dat de gegevens die je ons bezorgd hebt via het formulier ‘Zelfcertificatie CRS’ onjuist geworden zijn, dan breng je ons binnen 30 dagen nadat je situatie veranderd is, op de hoogte en bezorg je ons een nieuw formulier ‘Zelfcertificatie CRS’.

Wat met privacy en vertrouwelijkheid?

De verwerking van de gegevens die worden doorgegeven in het kader van de CRS-regelgeving, valt onder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Binnen deze wet heb je recht tot toegang, wijziging of tegenwerping van je persoonlijke gegevens via een eenvoudig schriftelijk verzoek aan het contact center of het hoofdkantoor.

Als je onder de CRS-regelgeving valt, is je bank verplicht om je gegevens aan de FOD Financiën door te geven. Je wordt hier steeds van op de hoogte gebracht. Zowel je bank als de FOD Financiën zijn gebonden aan het beroepsgeheim. De gegevens die worden verstrekt, worden enkel gebruikt in het kader van de CRS-regelgeving.

Kan ik klant worden bij NIBC als ik meerdere fiscale woonplaatsen heb?

Als je een fiscale woonplaats in België hebt en in één of meerdere andere landen, dan kun je nog steeds klant worden bij NIBC. Je vindt bij Documenten en Formulieren een aanvraagformulier om een rekening te openen:

Dit aanvraagformulier kun je via info@nibc.be aan ons bezorgen, samen met het formulier ‘Zelfcertificatie CRS’, dat ook staat bij Documenten en Formulieren.

Meer weten over CRS?

Alle details over CRS kan je terugvinden op de website van het OESO.