geld-op-rekening.jpg

september 2023

Het geld op je rekening is soms ook van je partner

Heb je een spaarrekening die alleen op jouw naam staat, en ben je getrouwd/woon je samen? Dan is het geen garantie dat het tegoed op die rekening alleen van jou is.

Het klinkt een beetje eigenaardig, dat het geld op je persoonlijke rekening niet automatisch volledig van jezelf is. Als de rekening alleen op jouw naam staat, ben je de enige die je geld kan beheren. Wilt je partner dat ook, dan kan dat enkel als je hem of haar een volmacht geeft. En toch kan het tegoed op je persoonlijke rekening ook deel uitmaken van het vermogen van je partner.

Getrouwd? Kijk naar je huwelijksstelsel

Om te weten aan wie het geld op een spaarrekening - en ook op zichtrekeningen, termijnrekeningen of effectenrekeningen - toebehoort, moet je naar je huwelijksstelsel kijken. We onderscheiden volgende statuten:

  • Ben je getrouwd met algehele gemeenschap van goederen, dan behoren alle tegoeden aan jullie beiden toe. Dus zowel de sommen op de gemeenschappelijke rekeningen als die op de persoonlijke rekeningen.
  • Ben je getrouwd met gemeenschap van aanwinsten, dan behoren de tegoeden op de rekeningen toe aan beide echtgenoten, tenzij een van de partners kan aantonen dat het om een eigen vermogen ging dat hij al van voor het huwelijk bezat of dat hem of haar persoonlijk werd geschonken. Dit is het geval voor mensen die geen huwelijkscontract lieten opmaken en daardoor onder het zogenaamde wettelijk stelsel vallen.
  • Ben je getrouwd met scheiding van goederen, dan is er geen gemeenschappelijk vermogen en heeft elk zijn eigen vermogen. Het geld op je spaarrekening behoort toe aan jou. Hoogstens kun je dan samen iets in onverdeeldheid hebben, zoals op een gemeenschappelijke rekening.
  • Heb je een huwelijkscontract afgesloten, dan bepalen de daarin opgenomen afspraken welke tegoeden aan beide partners behoren.

Deze statuten hebben algemene regels, maar gehuwden kunnen binnen hun statuut ook eigen afspraken maken. Een huwelijksstelsel is niet meer voor de eeuwigheid, zelfs tijdens het huwelijk kan dat nog gewijzigd worden. Daarvoor moet je naar de notaris gaan.

Woon je samen met je partner?

Bij wettelijk samenwonenden wordt een analoge redenering gevolgd. Het samenlevingscontract bepaalt welke goederen en tegoeden eigen zijn en welke gemeenschappelijk.

Feitelijk samenwonenden hebben daarentegen geen gemeenschappelijk vermogen, hoogstens kunnen ze iets in onverdeeldheid hebben.

Beroepsinkomsten zijn gemeenschappelijk

Wie geen huwelijkscontract opstelde en dus voor het wettelijk stelsel koos, moet er zich van bewust zijn dat alle inkomsten en goederen die tijdens het huwelijk verworven worden, expliciet tot het gemeenschappelijk vermogen behoren. Het gaat zowel om de goederen die de echtgenoten samen verkregen als hun persoonlijke beroepsinkomsten en de inkomsten uit hun eigen goederen, zoals de huur van een woning die je van je ouders erfde. Dat je inkomsten op een persoonlijke rekening worden gestort, doet hieraan geen afbreuk. Alleen schenkingen die uitdrukkelijk aan één persoon worden gedaan of erfenissen die men ontvangt, komen nog in het persoonlijke vermogen terecht.

Overlijden

Bij een overlijden van een gehuwde worden overigens niet alleen de rekeningen en de kluis van de overledene geblokkeerd, maar ook die van diens partner. Als de langstlevende kan aantonen dat hij met scheiding van goederen is getrouwd, zullen zijn of haar rekeningen doorgaans sneller worden vrijgegeven dan indien hij of zij met algehele gemeenschap of gemeenschap van aanwinsten is gehuwd. In dat geval kunnen die mee in de nalatenschap vallen.

Tenzij het huwelijkscontract in een andere verdeling voorziet, worden de gemeenschappelijke goederen en tegoeden geacht van elk de helft te zijn.

Bij samenwonenden worden alleen de rekeningen en de kluis geblokkeerd waarvan de overledene houder of medehouder was. Individuele rekeningen worden niet geblokkeerd.

Heb je een vraag voor ons? We bellen je graag op een ogenblik dat het je uitkomt.

Maak een afspraak